Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii

Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii

Studenci

Inżynieria cyberprzestrzeni

Akademicki Opiekun Praktyk:

mgr inż. Mariusz Terebecki
e-mail: praktyki.ic@apsl.edu.pl  
ul. Arciszewskiego 22D, p. 17

 

 

Wymiar kształcenia praktycznego:

Kierunek studiów:

                                                                        Inżynieria cyberprzestrzeni

Stopień studiów:                                                                                                I
Czas realizacji praktyki - semestr:                                          IV                                                        VI
Zakres merytoryczny praktyki:                                  kierunkowy                                          specjalistyczny
Wymiar godzin praktyki:                                        300                                                      300
Sylabusy:

Plik:
Sylabus – Praktyka zawodowa – kierunkowa (sem IV)

Plik:
Sylabus - Praktyka zawodowa - specjalistyczna (sem VI)

Dodatkowe pliki:

Plik:
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk na kierunku Inżynieria Cyberprzestrzeni w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania

 

Metody realizacji praktyki zawodowej:

            Odbycie praktyki w trakcie studiów.   Zaliczenie pracy zawodowej na poczet praktyki.
 Etap 1:

Złożenie akademickiemu opiekunowi praktyk i staży w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego przypisanemu do kierunku Inżynieria Cyberprzestrzeni, wniosku do wystawienia skierowania na praktykę.
Plik:

1. Informacja studenta o zamierzonym miejscu od-bywania studenckiej praktyki zawodowej w KBN
2. Wniosek do wystawienia skierowania do odbycia studenckiej praktyki zawodowej

 

Złożenie do Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania, wniosku o zaliczenie praktyki poprzez wykonywaną pracę zawodową. Do wniosku, oprócz dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia (min. 12 miesięcy) oraz zakres wykonywanych obowiązków, należy dołączyć dokument potwierdzający efekty uczenia się osiągane podczas wykonywanej pracy zawodowej.
Plik:

1. Wniosek o zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej w całości lub części - praca staż wolontariat
2. Zaświadczenie o zatrudnieniu - praca staż wolontariat

 Etap 2:Realizacja praktyki, w tym prowadzenie dzienniczka praktyk.
Plik:
1. Dzienniczek studenckiej praktyki zawodowej
                                               ----------------------
 Etap 3:

Złożenie akademickiemu opiekunowi praktyk i staży w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego przypisanemu do kierunku Inżynieria cyberprzestrzeni, dokumentacji po odbyciu praktyki: zaświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki oraz dzienniczka praktyk.
Plik:
1. Zaświadczenie o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej

                                                ----------------------
 Etap 3A:

W przypadku przesunięcia terminu odbywania studenckiej praktyki zawodowej złożenie akademickiemu opiekunowi praktyk i staży w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego przypisanemu do kierunku Inżynieria Cyberprzestrzeni wniosku o zmianę terminu praktyk do Prorektora ds. Studenckich
Plik:
1. Wniosek o zmianę terminu odbywania studenckiej praktyki zawodowej

                                                ----------------------
 Etap 3B:

W przypadku powtarzania semestru złożenie akademickiemu opiekunowi praktyk i staży w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego przypisanemu do kierunku Inżynieria Cyberprzestrzeni wniosku o zaliczenie i przepisanie oceny i liczby punktów z przedmiotu Praktyki zawodowe do Prorektora ds. Studenckich
Plik:
1. Wniosek dla powtarzających semestr rok o przepisanie oceny i punktów ECTS z przedmiotu Praktyka zawodowa

                                                 ----------------------
 Etap 4:

Weryfikacja przez akademickiego opiekuna praktyk i staży w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego przypisanemu do kierunku Inżynieria Cyberprzestrzeni, zakresu wymaganych efektów uczenia się oraz jego ocena. Pozytywna ocena jest warunkiem nie-zbędnym do ukończenia studiów.

 

Ubezpieczenie NNW i OC:

Każdy student ma możliwość wykupienia ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) oraz OC (odpowiedzialności cywilnej), którego posiadanie jest obowiązkowe w trakcie odbywania praktyk.

https://www.apsl.edu.pl/studenci/aktualnosci/ubezpieczenie-nnw-i-oc2

 

Wykaz porozumień JM Rektora z podmiotami zewnętrznymi w sprawie studenckich praktyk zawodowych

Porozumienia JM Rektora z podmiotami zewnętrznymi 2006- ver.02012023.pdf

Porozumienia JM Rektora z podmiotami zewnętrznymi w sprawie studenckich praktyk zawodowych ver.02012023.pdf

 

Uregulowania organizacyjne dotyczące praktyk zawodowych dla Kierunku Inżynieria Cyberprzestrzeni:

Zarządzenie Nr R.021.7.22 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia Procedury „Zintegrowany system monitorowania i ewaluacji jakości kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku – ankietyzacja”  - załącznik nr 14

Znajdziesz nas tutaj