Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii

Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii

Studenci
Monografie pracowników IBiZ

Monografie pracowników IBiZ

Informacje o nowościach wydawniczych.

„Bezpieczeństwo cyfrowe – perspektywa organizacyjna”

dr Joanna Grubicka 
dr Ewa Matuska

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2023

Książka podejmuje tematykę bezpieczeństwa cyfrowego organizacji łącząc w elastyczny sposób perspektywę badawczą nauk o bezpieczeństwie i nauk o zarządzaniu i jakości. Wyjaśnia istotę, znaczenie i uwarunkowania bezpieczeństwa cyfrowego w funkcjonowaniu współczesnych organizacji ujmując syntetycznie jego tło strategiczne, technologiczne oraz personalno-zarządcze. W przystępny sposób przedstawia podstawowe wytyczne polityki wspólnotowej i krajowej w obszarze kształtowania społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki cyfrowej w aspektach bezpieczeństwa  organizacyjnego. Opisuje kategorie zagrożeń cyfrowych, z którymi konfrontują się współczesne organizacje oraz możliwości ich kontrolowania poprzez zabezpieczenia technologiczne. Przedstawia cechy dystynktywne tzw. rewolucji 4.0, rzeczywistości VUCA oraz nowych kategorii pracowników, jako kluczowych wyzwań dla organizacji XXI wieku. Szczególną uwagę poświęca zagadnieniu diagnozy i prognozy kompetencji pracowników i menedżerów w kontekście bezpieczeństwa cyfrowego oraz potrzeb rozwojowych organizacji. Materiał badawczy wykorzystany do opracowania publikacji zgromadzono w oparciu o krytyczną analizę literatury, przegląd aktualnych raportów badawczych i opracowań czołowych firm konsultingowych oraz wyniki badań własnych autorek. Polecana jest szerokiemu kręgowi odbiorców, ze wskazaniem na menedżerów, specjalistów ds. bezpieczeństwa cyfrowego i specjalistów HR oraz studentów kierunków zarządzania i bezpieczeństwa.

 

Wokół uniwersum bezpieczeństwa

dr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2022

W książce autor dokonuje analizy bezpieczeństwa jako specyficznej funkcji społecznej, dzięki której możliwe jest zachowanie  równowagi w środowisku za pomocą systemów społecznych. Autor żywi przekonanie, że do właściwego oddania tego fenomenu niezwykle użyteczna jest analiza systemowa, operująca takimi pojęciami jak entropia (rozumiana tu jako funkcja stanu określająca kierunek procesów bezpieczeństwa w systemie), stabilizacja czy sprzężenie zwrotne, które w dość precyzyjny sposób oddają układ zależności społecznych i pokazują możliwości oraz ograniczenia sterowania nimi.
 

 

„Młodzież w sieci. (Nie)bezpieczna komunikacja w Internecie”

prof. dr hab. Iryna Surina 
dr Małgorzata Chrzanowska-Gancarz

Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 2022

Badaczki z Katedry Socjologii i Politologii starają się wykazać w publikacji, iż brutalizacja życia, którą przesycony jest Internet, połączona z anonimowością i bezrefleksyjnością młodych użytkowników współczesnych mediów, coraz powszechniej objawia się internalizacją zaburzonego systemu wartości i przyjęcia zupełnie nowej i jakże niebezpiecznej perspektywy rzeczywistości. Wspólnoty młodzieżowe stają się hybrydowe, łącząc cechy społeczności w przestrzeni realnej i wirtualnej. W społecznościach sieciowych, jak i w rzeczywistych sieciach komunikacji niemalże nieustannie pojawiają się nowe wyzwania, większość z których okazuje się bardzo niebezpieczna.

 

Psychospołeczne aspekty zachowań ryzykownych młodzieży szkolnej w kontekście bezpieczeństwa i profilaktyki

Dr Wojciech Piestrzyński
Dr Dariusz Sarzała

Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań 2021

Publikacja, której autorami są dr Wojciech Piestrzyński z Katedry Bezpieczeństwa Narodowego  Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz dr dr Dariusz Szarzała z Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego w Olsztynie przybliża zagadnienie zachowań ryzykownych, zarówno ich przyczyn jak i negatywnych skutków. Przedstawia także dotychczasowe wyniki badań w tym zakresie oraz wybrane teorie naukowe odnoszące się do tej problematyki.  W książce zaprezentowano także wyniki badań własnych autorów przeprowadzonych na uczniach w wieku 11-15 lat, poświęcone ustaleniu różnic zachodzących w poczuciu bezpieczeństwa, odpowiedzialności i postaw respondentów wobec szkoły.

 

Bezpieczeństwo i problemy psychospołeczne w warunkach pandemii covid-19

Redakcja naukowa 
Dr Ewa Matuska
Dr Arkadiusz Gryko

Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021

Publikacja poświęcona jest wybranym zagrożeniom bezpieczeństwa społecznego, ekonomicznego oraz cyfrowego, które pojawiły się wraz z rozprzestrzenianiem się pandemii covid-19, a także przedstawienie rekomendacji oraz dobrych praktyk, które mogą zostać wykorzystane do minimalizowania zagrożeń, jakie niesie ze sobą pandemia. Monografia prezentuje wyniki badań prowadzonych zarówno z perspektywy lokalnej jak i ogólnokrajowej przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Można w niej przeczytać m.in. o bezpieczeństwie cyfrowym przedsiębiorców, rozwoju narzędzi umożliwiających załatwianie spraw urzędowych, działaniach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu wdrażanych w okresie pandemii przez przedsiębiorców czy o ich bezpieczeństwie ekonomicznym na początku pandemii.
Książkę można pobrać w formacie *pdf

 

Patologie społeczne. Wymiar personalny i strukturalny.

dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP
dr Joanna Grubicka
dr hab. Dorota Zbroszczyk, prof. UTH

Publikacja porusza problematykę patologii społecznych widzianych przez pryzmat różnych podmiotów personalnych oraz strukturalnych do ludzkiej cywilizacji włącznie, a także spojrzenie na powyższe problemy z perspektywy nauk o bezpieczeństwie, których przedmiotem badań są między innymi zagrożenia mające wpływ na kształt i funkcjonowanie szeroko rozumianych systemów bezpieczeństwa. Książka zawiera też słownik podstawowych terminów związanych z przedmiotem badań.

 

 

 

Współczesny człowiek wobec wyzwań: szans i zagrożeń w cyberprzestrzeni. Aspekty społeczne - techniczne - prawne.

Redakcja naukowa 
dr Joanna Grubickia 
dr Aneta Kamińska-Nawrot

Wydawnictwo Akademii Pomorskiej, Słupsk 2021

Postęp technologiczny, a wraz z nim zależność codziennego życia od internetu prowadzą do powstania wielu nowych wyzwań i zagrożeń dla funkcjonowania człowieka, a w szczególności młodego pokolenia. Żyjemy dzisiaj w społeczeństwie cyfrowym, a wyzwania w wirtualnym świecie stały się naszą codziennością.
Publikacja podejmuje niezwykle aktualny temat zagrożeń i wyzwań czyhających na człowieka w cyberprzestrzeni w aspektach: społecznym, prawnym i technicznym.

 

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Podstawy prawne i organizacyjne

dr hab. Józef Sadowski, prof. AP
dr hab. Aleksandra Skrabacz, prof. AP
dr Krzysztof Rogowski

Wydawnictwo Akademii Pomorskiej, Słupsk 2021

Publikacja autorstwa pracowników Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania to podręcznik akademicki adresowany do studentów studiów licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych kierunków związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, a także wszystkich osób, których interesuje problematyka zarządzania kryzysowego. W książce w usystematyzowany i przystępny sposób przedstawiono tematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych uwzględniając charakter współczesnych wyzwań przed jakim stoi państwo w trzeciej dekadzie XXI w.

 

Zarządzanie i rynek pracy w warunkach pandemii COVID-19

redakcja naukowa
dr hab. Piotr Walentynowicz, prof. AP
dr Agnieszka Sałek-Imińska

Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021

Monografia prezentuje badania blisko dwudziestu autorów z różnych ośrodków akademickich z całego kraju, poświęcone funkcjonowaniu różnych sektorów polskiej gospodarki w ciągu półtora roku funkcjonowania w warunkach pandemii covid-19. Zaprezentowane w niej wnioski pomagają lepiej z zrozumieć zjawisko, z jakim wszystkim przyszło się mierzyć, mogą też pomóc praktykom zarządzania skuteczniej walczyć z tego typu sytuacjami w przyszłości. Badacze omawiają w niej m.in. zmiany zachodzące na rynku pracy, wpływ pandemii na działalność mikro i małych przedsiębiorstw, działalność biznesową w branży turystycznej oraz problemy związane z organizacją pracy zdalnej i coworkingu. 
Książkę można pobrać w formacie *pdf

 

Bezpieczeństwo kulturowe człowieka w dobie kryzysu jego tożsamości

dr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP
dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. AP

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2022

Publikacja jest próbą antropocentrycznego ujęcia bezpieczeństwa kulturowego człowieka w kontekście kryzysu jego tożsamości.  Jednym z podejmowanych w niej problemów jest człowiek funkcjonujący w procesie zmiany społecznej. Główną płaszczyzną rozważań są procesy wpisane w ponowoczesność, takie jak: modernizacja społeczna, kultura masowa czy cyberkultura. Procesy globalizacji uwypuklają narcystyczną naturę człowieka, objawiającą się odrzuceniem dotychczasowych reguł, wartości i sposobów zachowania. Monografia porządkuje wiele kwestii związanych z bezpieczeństwem kulturowym oraz inspiruje do wysiłku myślowego i dyskursu naukowego wokół tożsamości człowieka.

 

Innowacyjne wsparcie rozwoju lokalnego

dr Waldemar Kunz

Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2021

Publikacja poświęcona jest kwestiom rozwoju innowacyjnego na poziomie gmin. Badacze, którzy zajmowali się tym tematem, koncentrowali się jednak zwykle na obszarze jednego województwa. Wyniki badań autora zaprezentowane w publikacji dotyczą jednak gmin z całego kraju. W książce skupiono się na postrzeganiu rozwoju innowacji gminnych jako działań typowo samorządowych. Celem zaprezentowanych rozważań jest pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na ten temat. Oprócz aspektu poznawczego przeprowadzone badania mają także wymiar aplikacyjny. Dostarczają bowiem oceny stanu rozwoju polskich gmin.

 

 

Przeszukanie osoby a kontrola osobista

dr Aneta Kamińska-Nawrot 

Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2021 r.

Celem opracowania jest wykazanie bezzasadności istnienia, w jednym systemie prawnym, dwóch podobnych do siebie czynności, tj.: przeszukania osoby – poszukiwawczej czynności dowodowej i kontroli osobistej – czynności administracyjno-porządkowej na podstawie tej samej przesłanki, jaką jest istnienie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa. W książce omówiono m.in. przeszukanie jako poszukiwawczą czynność dowodową, środek przymusu procesowego oraz czynność stanowiącą ingerencję w prawa zagwarantowane Konstytucją RP. W publikacji podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o racjonalność w zakresie wprowadzenia do systemu prawnego dwóch instytucji, na podstawie odmiennych aktów prawnych. Zwrócono też uwagę na wiele reperkusji z tym związanych, szczególnie na etapie stosowania prawa zarówno z punktu widzenia osoby kontrolowanej, jak i policji.
 

image alt text

Przemiany w polskiej kulturze strategicznej na tle porównawczym

dr Stanisław Zarobny
dr Agnieszka Sałek-Imińska 

Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2021

Monografia stanowi przegląd badań nad kulturą strategiczną i jest próbą uporządkowania tej problematyki m.in. w kontekście wyzwań i zagrożeń. W publikacji zaprezentowano kwestie związane z dylematami związanymi z bezpieczeństwem ekonomicznym w Polsce, nie pomijając zagadnienia dotyczącego ekonomii i obronności w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej. Przedstawiono w niej także kwestie kultury strategicznej w wybranych państwach, rozpoczynając od Stanów Zjednoczonych, poprzez fenomen francuskiej, źródła i ewolucję rosyjskiej, niemieckiej, ukraińskiej, chińskiej i kończąc na ciągłości i zmianie kultury japońskiej. W monografii scharakteryzowano też kulturę strategiczną wybranych państw i organizacji międzynarodowych, podejmując się próby oceny wpływu kultury strategicznej NATO i UE na Polskę.
 

image alt text

Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych

redakcja naukowa
dr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP
dr inż. Iwona Osmólska

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2021 r.

Książka zawiera refleksje nad bezpieczeństwem personalnym i strukturalnym w ujęciu  teoretycznym i praktycznym. Autorzy podejmują próbę odpowiedzi na pytanie czym jest bezpieczeństwo personalne i strukturalne oraz jakie ma ono znaczenie dla teorii i praktyki bezpieczeństwa. W publikacji przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat badań w tym zakresie, a w części praktycznej zaprezentowane zostały wyniki badań pokazujące możliwości wykorzystania tych kategorii analitycznych w praktyce. Publikacja została wzbogacona tabelami i wykresami, a także obudowana aparaturą naukową z zakresu nauk społecznych i humanistycznych.  Monografia adresowana jest do szerokiego grona czytelników, w tym studentów i nauczycieli akademickich różnych kierunków i specjalności naukowych. Publikacja stanowi bogate źródło wiedzy z zakresu nauk społecznych, a tym samym pozwala lepiej zrozumieć podstawowe zagadnienia dotyczące procesu tworzenia współczesnych nauk o bezpieczeństwie.

 

image alt text

Finanse zrównoważone. Rozwój. Ryzyko. Rynek.

dr hab. Magdalena Zioło, prof. AP

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa-Szczecin 2020 r. 

Monografia jest jedną z pierwszych na rynku wydawniczym, które w sposób kompleksowy podejmują problematykę finansów zrównoważonych z perspektywy rynków, instytucji, ryzyka oraz powiązań między kategoriami rozwoju zrównoważonego, zrównoważonej adaptacji oraz finansów zrównoważonych. Oryginalne podejście zaprezentowane w opracowaniu wyraża się m.in. w: usystematyzowaniu pojęć i kategorii z zakresu finansów zrównoważonych, kompleksowej klasyfikacji subdyscyplin finansów zrównoważonych oraz propozycji koncepcji zrównoważonych systemów finansowych, propozycji scenariuszy rozwoju finansów zrównoważonych oraz nowatorskim spojrzeniu na rolę finansów w zapewnianiu efektywnego finansowania rozwoju zrównoważonego. Publikacja dedykowana jest osobom, które naukowo i zawodowo interesują się problematyką finansów w aspekcie wyzwań i konieczności dostosowania do potrzeb zrównoważonego rozwoju.

 

image alt text

Wyzwania i zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa kulturowego

dr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP
dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. AP
dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI

Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 2020 r. 

Monografia wpisuje się w dorobek krajowy i międzynarodowy szerokiego nurtu „security studies”. Przyglądając się natomiast bliżej, można znaleźć w niej elementy istotnie wzbogacające nieco węższe terminologicznie „strategic studies”, zwłaszcza w kontekście prowadzenia operacji w środowisku zróżnicowanym etnicznie i wyznaniowo, a tym samym również kulturowo. W publikacji zaprezentowano m.in. czynniki towarzyszące rozwojowi ludzkiej kultury oraz  scharakteryzowano poszczególne przyczynki oddziałujące i tym samym kształtujące bezpieczeństwo kulturowe państwa. Monografia oprócz szerokiego i rzetelnego przedstawienia obecnego stanu wiedzy na temat bezpieczeństwa kulturowego przede wszystkim inspiruje do samodzielnych poszukiwań i zgłębiania podjętej tematyki.

 

image alt text

Finance and Sustainable Development. Designing Sustainable Financial Systems

dr hab. Magdalena Zioło, prof. AP (red.)

Wydawnictwo Routledge, Londyn 2020 r. 

Monografia poświęcona jest projektowaniu i ocenie zrównoważonych systemów finansowych i ich wpływowi na rozwój gospodarczy. Zaprezentowano w niej wyniki badań poświęconych m.in. wpływowi systemów finansowych na takie kwestie jak ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem, handel oraz na wdrażanie celów zrównoważonego rozwoju. To pierwsza publikacja, która zawiera tak kompleksowe spojrzenie na zrównoważone systemy finansowe, a nie tylko na zrównoważone finanse. Adresowana jest do badaczy i studentów z obszaru ekonomii, finansów i bankowości, biznesu, zarządzania oraz nauk politycznych i społecznych.

 

 

 

 

image alt text

Zmiany rynku pracy a zarządzanie. Perspektywa pracodawcy i pracownika

dr Ewa Matuska (red.)

Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2020

Monografia porusza niezwykle aktualną kwestię zmian zachodzących na rynku pracy i wyzwań stojących przed menedżerami związanymi z zarządzaniem. Celem pracy są opis i analiza wybranych charakterystyk rynku pracy i ich związków z zarządzaniem, głównie z zarządzaniem kapitałem ludzkim w organizacji. Zarówno pracodawcy, kandydaci do pracy, jak i pracownicy potrzebują wskazówek w jaki sposób optymalnie dopasować się do zjawisk mających wpływ na aktualne i spodziewane stosunki na rynku pracy. Utrzymująca się w ostatnich latach niska stopa bezrobocia, zwłaszcza w krajach podobnych do Polski przez wiele lat borykających się problemem bezrobocia strukturalnego, stworzyła jakościowo nową sytuację w stosunkach pracy. Pracodawcy mają problem z obsadzeniem stanowisk pracy, a pracownicy odkrywają siłę swojej pozycji negocjacyjnej w zakresie warunków zatrudnienia, zwłaszcza wynagrodzenia. 

 

image alt text

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. Analiza wpływu na bezpieczeństwo społeczności lokalnych

dr Józef Pruchniak

Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2020 r.

Opracowanie jest dziełem odnoszącym się do tematyki zwalczania i ograniczania przestępczości oraz aspołecznych zachowań w kontekście realizacji specjalistycznych programów i działań, implementowanych przez państwo oraz organy porządkowe w Polsce. Jego wielowątkowy charakter podejmuje szereg szczegółowych zagadnień, których właściwy sens może zostać odczytany, gdy czytelnik zestawi ze sobą treści zawarte w poszczególnych rozdziałach, z których każdy nie stanowi osobnej całości. W opracowaniu wykorzystano bazę źródłową, materiały wydawnicze, w tym czasopisma ogólne i periodyki specjalistyczne, fachową literaturę przedmiotu, monografie, szerokie spectrum artykułów krytycznych i przyczynków oraz dokumenty źródłowe i raporty. Tym samym przedmiotowa monografia stanowi próbę kompleksowego ujęcia tematu w warstwie społecznej, kryminologicznej, securitologicznej, profilaktycznej i diagnostycznej.
 

 

image alt text

Bezpieczeństwo kulturowe w trakcie zmian społecznych

dr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP
dr hab. Krzysztof Drabik, prof. AP
dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. AP

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020

Książka porusza aspekty bezpieczeństwa człowieka i wpisuje się w ogólną dyskusję na temat współczesnych zagrożeń społeczno-kulturowych oraz kształtowania świadomości człowieka w tym obszarze. Jest to na tyle ważne zagadnienie, gdyż bezpieczeństwo społeczne i kulturowe wymagają również wsparcia w sferze personalnej. Autorzy publikacji scharakteryzowali w niej najważniejsze zmiany społeczne i kulturowe, które zachodzą w społeczeństwie pod kątem bezpieczeństwa personalnego (człowieka, grupy społecznej). Podręcznik zawiera podstawowe definicje, terminy związane z bezpieczeństwem personalnym, społecznym, kulturowym oraz edukacją dla bezpieczeństwa. Przedstawiona została w nim siatka pojęciowa z tych obszarów, a także analiza współczesnych zagrożeń personalnych, społecznych i kulturowych zagrażających bezpieczeństwu człowieka.

 

image alt text

Rola służb w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na rzecz społeczeństwa - Wybrane aspekty

dr Dariusz Skalski
mgr Robert Czyż

Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku,  Gdańsk 2020

Monografia ma na celu prezentację roli funkcjonowania w Polsce instytucji i formacji pracujących na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego, a odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Instytucje i formacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne z kierunkiem działania na bezpieczeństwo i porządek publiczny zajmują istotne miejsce w systemie bezpieczeństwa. Cel, zadania, kompetencje i ich zorganizowanie dowodzą, że priorytetem ich działania jest bezpieczeństwo wewnętrzne ze zwróceniem uwagi między innymi na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Funkcjonowanie instytucji i formacji administracji rządowej zespolonej wskazuje, że nie są one tak sprawne, aby mogły same poradzić sobie z wieloma zagrożeniami. Wobec tego ważnym elementem jest odpowiednie współdziałanie i współpraca instytucji i formacji, aby zapewnić odpowiedni stan bezpieczeństwa
 

 

image alt text

Metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa

dr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP
dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. AP

Zgłębianie problemów bezpieczeństwa w kontekście jego wielowymiarowości i niezwykłej dynamiki stanowi poważne wyzwanie dla każdego badacza decydującego się podjąć trud poznawczy. Książka ta jest ważnym uzupełnieniem opracowań z zakresu metodologicznych podstaw badań problemów bezpieczeństwa. To także ukierunkowany zbiór wiedzy o badaniach naukowych ze szczególnym uwzględnieniem badań prowadzonych w naukach o bezpieczeństwie. Rozważania dotyczą ich istoty, przedmiotu badań oraz związku z innymi dyscyplinami. Opisuje najczęściej stosowane metody badawcze wykorzystywane w naukach społecznych, które mają zastosowanie również w naukach o bezpieczeństwie. Zawiera konkretne wskazówki do przygotowania pracy dyplomowej. Stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska wykładowców i studentów na pomoc w zakresie tworzenia różnego rodzaju prac kwalifikacyjnych.

 

Znajdziesz nas tutaj