Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii

Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii

Studenci
Olimpiada „Bezpieczeństwo i Obronność” Edycja VI

Olimpiada „Bezpieczeństwo i Obronność” Edycja VI

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku wraz ze Szkołą Policji w Słupsku zaprasza do udziału nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych w VI edycji Olimpiady „Bezpieczeństwo i Obronność”.

Celem Olimpiady jest kształtowanie świadomości i właściwych postaw obywatelskich wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, w szczególności poprzez:
1.    popularyzowanie wiedzy o bezpieczeństwie i obronności Rzeczypospolitej Polskiej;
2.    upowszechnianie wiedzy o współczesnych wyzwaniach i zagrożeniach bezpieczeństwa oraz roli organizacji lokalnych, krajowych 
i międzynarodowych w zapewnieniu bezpieczeństwa na jego różnych poziomach;
3.    promowanie umiejętności w zakresie zachowań w sytuacjach kryzysowych, w tym udzielania pierwszej pomocy.

Olimpiada podzielona jest na dwa etapy:
1.    I etap Olimpiady obejmuje dwa elementy:
 a.    wykonanie pracy konkursowej w formie multimedialnej lub graficznej, o wybranej tematyce (do 20 marca 2023 roku):
   -  Policja w społeczeństwie;
   - Nowoczesne siły zbrojne, gwarantem bezpieczeństwa Polski;
   - Młodzież w obszarze ochrony ludności i ratownictwa.
 b.    rozwiązanie testu na platformie e-learningowej w oparciu o podstawę programową dla przedmiotu Edukacja dla    bezpieczeństwa (29 marca 2023 roku).
2.    II etap Olimpiady (finał) odbędzie się 17 maja 2023 roku w Akademii Pomorskiej w Słupsku, na który składają się następujące elementy:
 c.    test wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i obronności,
 d.    test umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
 e.    sprawdzian umiejętności strzeleckich przy użyciu trenażera strzeleckiego,
 f.    policyjny test sprawności fizycznej przeprowadzony w Szkole Policji w Słupsku.

Uczestnicy będą oceniani w klasyfikacji zespołowej i indywidualnej. Dla trzech najlepszych zespołów i trójki najlepszych uczestników przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe. Ponadto puchar i nagroda specjalna przewidziane są dla uczestników, którzy uzyskają najlepszy wynik kolejno w konkurencjach: test wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i obronności, policyjny test sprawności fizycznej i sprawdzian umiejętności strzeleckich przy użyciu trenażera strzeleckiego, natomiast w konkurencji z zakresu udzielania pierwszej pomocy puchar i nagrodę specjalną otrzyma zespół, który uzyska najwyższą liczbę punktów w tym zakresie.
Wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymują certyfikaty uczestnictwa.

Uczestnikami Olimpiady mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych z całego kraju.
Szkoła może wystawić nie więcej niż 2 reprezentacje, w skład których wchodzi 3 uczniów - uczestników i 1 opiekun wyznaczony spośród nauczycieli danej szkoły.
Szkoły proszone są o zgłoszenie swojego udziału w Olimpiadzie w terminie do 10 lutego 2023 roku. Wzór karty zgłoszeniowej wraz z oświadczeniami dla jej uczestników znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu Olimpiady.

 

Kartę zgłoszeniową należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: olimpiada.bezpieczenstwo@apsl.edu.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: Olimpiada „Bezpieczeństwo i Obronność” lub pocztą tradycyjną na adres:
Akademia Pomorska w Słupsku
Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania
ul. Kozietulskiego 6/7
76-200 Słupsk
z dopiskiem – Olimpiada „Bezpieczeństwo i Obronność”
 

Znajdziesz nas tutaj